Privacyverklaring Weseta Textil AG

1. Gegevensbescherming in een notendop

Algemene informatie
In wat volgt vertellen we u zo duidelijk mogelijk wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor meer informatie over het onderwerp van gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze privacyverklaring. U vindt deze onder deze tekst.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
Voor de gegevensverzameling op deze website is Weseta Textil AG verantwoordelijk. U vindt onze contactgegevens in de bedrijfsinfo op deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds ontvangen wij uw gegevens doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in een contactformulier invult of in het kader van een onlinebestelling meedeelt. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij voornamelijk om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van uw bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u verbinding met onze website maakt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Bij het gebruik van de webshop kunnen persoonsgegevens op verschillende manieren worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden deels verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Verder worden de gegevens ook gebruikt voor bestellingen in de webshop, voor het aanmaken van een klantenaccount/registratie in de webshop, de nieuwsbrief, het tijdschrift, de deelname aan wedstrijden, het indienen van beoordelingen en vragen of verzoeken via het contactformulier. Wij, Weseta Textil AG, bewaren uw gegevens.  Het gaat hierbij vooral om bedrijfsspecifieke gegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen, fiscale identificatienummers, artikelspecifieke gegevens en informatie over ons bedrijfsproces (offertes, leveringsbonnen, facturen enz.). We willen uw aandacht vestigen op het feit dat wij als Weseta Textil AG deze gegevens alleen gebruiken in het kader van onze professionele relatie.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie, afscherming of verwijdering van deze gegevens te vragen. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat onder de bedrijfsinfo vermeld staat. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer details verwijzen wij u naar het punt ‘Recht op beperking van de verwerking’ in de privacyverklaring.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij slaan uw gegevens op zolang dit nodig is om aan het doel van de verwerking te voldoen. Zodra het doel van de verwerking niet langer van toepassing is of u ons verzoekt uw gegevens te wissen, zullen wij uw gegevens verwijderen, tenzij we aanspraak kunnen maken op zwaarwegende belangen of een wettelijke basis voor het langer bewaren van de gegevens.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
Weseta Textil AG neemt uw privacy zeer ernstig en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Door middel van technische en organisatorische maatregelen garanderen we dat de bij ons opgeslagen persoonsgegevens niet voor derden toegankelijk zijn. Houd er wel rekening mee dat het internet een publiek toegankelijk systeem is. In het systeem ingevoerde gegevens kunnen verloren gaan, naar de verkeerde geadresseerde worden gestuurd of in handen van onbevoegden terechtkomen. Daarom is het verstrekken van persoonlijke informatie en gegevens vrijwillig en op eigen risico. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door ons worden aangeboden.

Noot over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor deze website is:
Weseta Textil AG, Bergen 4, 8765 Engi/Glarus Süd
Tel. +41 55 642 61 00
Mail: mail@weseta.ch   

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)
Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van art. 6, lid 1, sub e of f van de AVG, heeft u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De respectieve rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (recht van bezwaar conform art. 21, lid 1 van de AVG). Indien uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Dit omvat ook profilering, voor zover die met dergelijke direct marketing verband houdt. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (recht van bezwaar conform art. 21, lid 2 van de AVG).

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de AVG, hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze wonen, de plaats waar ze werken of de plaats waar de vermeende schending plaatsvindt. Het recht om klacht in te dienen laat elke andere mogelijkheid om administratief beroep of beroep in rechte in te stellen onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke door te sturen, gebeurt dit enkel voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ naar ‘https://’ en aan het slotje in uw browserregel.
Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, afscherming, verwijdering en correctie
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde kosteloos het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat onder de bedrijfsinfo vermeld staat.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat onder de bedrijfsinfo vermeld staat. Het recht op verwerkingsbeperking bestaat in de volgende gevallen:

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming, voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van Zwitserland, de Europese Unie of een lidstaat.

3. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies
Op de pagina’s van onze website wordt deels gebruikgemaakt van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het opslaan van cookies. U kunt er ook instellen dat u alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u de opslag van cookies in bepaalde gevallen of altijd uitsluit en dat de cookies bij het sluiten van uw browser automatisch verwijderd worden. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. de winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies, met name een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover er nog andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden
De websiteprovider verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit omvat de volgende gegevens:

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.
De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website. Hiervoor moeten serverlogbestanden worden aangemaakt.

4. Contactformulier

Doel
Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen. Dit is ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en in het geval van vervolgvragen.

Ontvangers
Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Rechtsgronden
De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Een informeel bericht per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking blijft tot aan de herroeping onverminderd van kracht.

Opslag/verwijdering
Wij bewaren de gegevens die u in het contactformulier invult, totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan herroept of het doel van de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat we uw verzoek met succes hebben afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

5. Bestellingen in de webshop

Doel
Weseta Textil AG verzamelt en verwerkt de gegevens die u bij het bestellen van producten in de webshop verstrekt. Dat is nodig als u in onze webshop producten wilt aankopen.

Rechtsgrond
De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten en uitvoeren van de online verkoopovereenkomsten conform art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

Opslag/verwijdering
Wij bewaren de gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst tot de wettelijke garantietermijn is verstreken, op voorwaarde dat de wettelijke bewaarplicht het verwijderen van de gegevens niet verhindert en de gegevens in individuele gevallen niet nodig zijn om rechtsvorderingen te voorkomen of te handhaven.

Ontvangers
De gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling worden door ons doorgegeven aan de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Wij geven uw gegevens die nodig zijn voor de bestelling en de orderverwerking door aan onze logistieke partners en leveranciers.

6. Aanmaken van een klantenaccount/registratie in de webshop

Doel
Het aanmaken van een klantenaccount is optioneel.

Rechtsgrond
De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming hiervoor conform art. 6, lid 1, sub a van de AVG. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door uw klantenaccount te deactiveren.

Opslag/verwijdering
Uw gegevens worden opgeslagen tot de deactivering/verwijdering van uw klantenaccount en daarna voor een periode van twee jaar, op voorwaarde dat de wettelijke bewaarplicht het verwijderen van de gegevens niet verhindert en de gegevens in individuele gevallen niet nodig zijn om rechtsvorderingen te voorkomen of te handhaven.

7. Reclame via nieuwsbrief

Doel
Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedure en uw recht van bezwaar. Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, gaat u akkoord met het ontvangen ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief:
Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met commerciële informatie (hierna ‘nieuwsbrief’ genoemd) alleen met toestemming van de ontvangers in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub a van de AVG of een wettelijke toestemming. De gebruiker geeft zijn toestemming op basis van een concrete omschrijving van de inhoud van de nieuwsbrief wanneer hij zich registreert. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven ook informatie over onze diensten en over ons als bedrijf.

Dubbele opt-in en logging:
Voor de registratie voor onze nieuwsbrief wordt een zogenaamde dubbele opt-inprocedure gehanteerd. Dat wil zeggen dat u na de registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met een e-mailadres van iemand anders kan registreren. De inschrijvingen op de nieuwsbrief worden gelogd om conform de wettelijke vereisten te kunnen aantonen dat het registratieproces heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat we het tijdstip van de registratie en bevestiging, evenals het IP-adres, opslaan. Ook wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de e-mailserviceprovider worden geregistreerd.

Gegevens nodig voor de registratie:
Om u te abonneren op de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te vullen. Optioneel vragen wij u om uw voornaam om u in de nieuwsbrief persoonlijk te kunnen aanspreken.

Logging:
Het loggen van de registratieprocedure is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Dat belang schuilt in het feit dat wij een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem willen aanbieden, dat zowel onze zakelijke belangen dient, voldoet aan de verwachtingen van onze gebruikers en ons in staat stelt te bewijzen dat de geabonneerden ermee hebben ingestemd om de nieuwsbrief te ontvangen.

Afmelding/bezwaar:
U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief of ook door direct contact op te nemen met Weseta Textil AG.

Verzending:
De nieuwsbrief wordt verstuurd via de e-mailserviceprovider MailChimp, een platform voor de verzending van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van deze e-mailserviceprovider hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder het privacyschild en garandeert hiermee dat het het Zwitserse en Europese niveau van gegevensbescherming naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). De e-mailserviceprovider wordt ingezet op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, sub f van de AVG en een verwerkingsovereenkomst conform art. 28, lid 3, zin 1.

E-mailserviceprovider:
De e-mailserviceprovider kan de gegevens van de ontvangers in geanonimiseerde vorm, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en de weergave van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De e-mailserviceprovider gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Nieuwsbrief – evaluatie van respons
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde webbaken, d.w.z. een kleine grafische afbeelding die bij het openen van de nieuwsbrief van onze server wordt opgehaald, of, als we een beroep doen op een e-mailserviceprovider, van diens server. Wanneer u de nieuwsbrief opent, wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip waarop u de nieuwsbrief opent. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag al naargelang hun opvraaglocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of het tijdstip. Bij statistische analyses wordt ook nagegaan of en wanneer nieuwsbrieven worden geopend en welke links worden aangeklikt. Technisch gezien is het ook mogelijk om deze informatie toe te wijzen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Maar het is noch onze bedoeling, noch die van de e-mailserviceprovider, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties helpen ons gewoon om de leesgewoonten van onze gebruikers te leren kennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te sturen naargelang de interesses van onze gebruikers.

8. Wedstrijden

Doel
De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de wedstrijd (loting).

Rechtsgrond
De verwerking van de gegevens van de deelnemers en de winnaars is een noodzakelijke voorwaarde om aan de wedstrijd deel te nemen (art. 6, lid 1, sub b van de AVG). Als u de bovenstaande informatie niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de wedstrijd. De publicatie van de winnaars is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6, lid 1, sub a van de AVG. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken.

Opslag/verwijdering
De verwijdering van de gegevens van alle deelnemers vindt plaats drie maanden na de deadline voor deelname, op voorwaarde dat de wettelijke bewaarplicht het verwijderen van de gegevens niet verhindert en de gegevens in individuele gevallen niet nodig zijn om rechtsvorderingen te voorkomen of te handhaven.

9. Indienen van reviews

Doel
Wanneer u een beoordeling of review geeft, verwerken wij naast uw review (inclusief titel en commentaar) ook aanvullende gegevens (bijv. naam, e-mailadres, locatie en meest recente ordernummer). Met de verwerking van deze gegevens kan Weseta Textil AG de klantenreviews verzamelen en publiceren.

Rechtsgrond
De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub a van de AVG. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken.

10. Sociale media

Facebook-plugins (like & share-knop)
Op onze pagina’s zijn plugins geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de like-knop (‘vind ik leuk’) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op Facebook op de like-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website kan toewijzen aan uw Facebook-account, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount. Het gebruik van Facebook-plugins is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

11. Overige punten

Google Fonts
Wij integreren de lettertypes (‘Google Fonts’) van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS op onze pagina’s. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-out: u kunt verhinderen dat Google cookies opslaat door via de volgende link een browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

12. Remarketing privacyverklaring Nederlands

Externe providers, waaronder Google, plaatsen advertenties op internetsites. Externe providers, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze site.

13. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (‘Google’), op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en efficiënte werking van ons online aanbod conform art. 6, lid 1, sub f van de AVG. Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google is onder het privacyschild gecertificeerd en garandeert hiermee dat het de Europese voorschriften inzake gegevensbescherming naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor websitebeheerders en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van ons onlineaanbod en van het internet, te verlenen. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen geanonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt. We gebruiken Google Analytics alleen met ingeschakelde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door zijn browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; de gebruiker kan ook het doorsturen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van het onlineaanbod en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de volgende browserplugin te downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren, vindt u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

(SwissAnwalt, 2019)