Algemene voorwaarden (AV)

1. TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden (hierna ‘AV’ genoemd), zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van Weseta Textil AG, Bergen 4, 8765 Engi/Glarus Süd, Zwitserland (hierna ‘Weseta Textil’ genoemd). Ze gelden in het bijzonder bij de aankoop van producten uit het assortiment van Weseta Textil, wanneer die aankoop plaatsvindt via de webshop van Weseta Textil op https://shop.weseta.ch/service/general-terms-conditions/ (hierna ‘webshop van Weseta Textil’ genoemd). Weseta Textil levert haar diensten uitsluitend op basis van deze AV. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant en wijzigingen en aanvullingen op deze AV zijn alleen geldig als ze schriftelijk door Weseta Textil zijn geaccepteerd. In dergelijke gevallen zijn deze AV aanvullend van toepassing.

2. ASSORTIMENT
Het huidige productassortiment van Weseta Textil is beschikbaar op www.weseta/shop.ch, op www.weseta.ch en in de brochures van Weseta Textil, die regelmatig worden bijgewerkt. Deze informatie is in zijn geheel beschrijvend van aard. Het daarin vervatte aanbod is vrijblijvend. Weseta Textil kan het assortiment en aanbod te allen tijde aanpassen. Met name de informatie in de webshop van Weseta Textil (bijv. productbeschrijvingen, afbeeldingen, maten en andere informatie) mag niet worden opgevat als een verzekering van bepaalde eigenschappen of garanties, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De kleurwaarden worden in de Weseta Textil Webshop zo getrouw mogelijk weergegeven. De kleurwaarden van de originele producten kunnen echter afwijken van de kleuren in de webshop van Weseta Textil.

4. REGISTRATIE/PRIVACY
Om een bestelling te plaatsen, moet de klant zich met zijn persoonsgegevens op de website van Weseta Textil registreren. Daarbij verplicht de klant zich ertoe om correcte gegevens te verstrekken. Weseta Textil behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen een klantenaccount te verwijderen. Weseta Textil hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens. Voor meer details verwijzen we naar onze afzonderlijke privacyverklaringen: https://shop.weseta.ch/de/service/privacy-policy/

4. PRIJZEN
De prijzen/munteenheden die bij de bestelling van de producten worden vermeld, zijn doorslaggevend. Alle productprijzen vermeld in deze AV, in de offerte, in de orderbevestiging en in de overeenkomst zijn inclusief het wettelijke btw-tarief.  

5. BINDEND KARAKTER VAN DE BESTELLING
Het aanbod op de webshop van Weseta Textil wordt beschouwd als een uitnodiging tot het indienen van een offerte. Zodra de bestelling van de klant (per telefoon, e-mail etc.) door Weseta Textil is ontvangen, wordt dit als offerte beschouwd. De overeenkomst treedt in werking wanneer Weseta Textil het order bevestigt. De orderbevestiging wordt per e-mail verstuurd. Als Weseta Textil de bestelling niet binnen 5 dagen bevestigt, is de klant niet langer aan de offerte gebonden.

In afwijking daarvan wordt een overeenkomst gesloten:

6. BETALINGSOPTIES
Betaling kan worden gedaan door middel van een factuur, vooruitbetaling, PayPal, TWINT of kredietkaart.

6.1 AANKOOP OP REKENING:
Bij ons kunt u uw bestelling ook na ontvangst van de producten eenvoudig via factuur betalen. U ontvangt de factuur afzonderlijk per post of per e-mail. Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum (op de vervaldatum) te worden betaald. In geval van aankoop op rekening wordt de transactie uitgevoerd via de dienstverlener MF Group Factoring AG. Aanvullend op deze algemene voorwaarden zijn eveneens die van onze betaaldienstverlener van toepassing, die met name ook voorzien in de mogelijkheid van een controle van de kredietwaardigheid. Weseta Textil behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen betaling per factuur uit te sluiten.

In de volgende gevallen is een aankoop op rekening in ieder geval niet mogelijk:

Aankoop op rekening met optie van betaling in termijnen (POWERPAY)
De MF Group/POWERPAY biedt als externe betaaldienstverlener de betaalmethode ‘aankoop op rekening’ aan. Met de individuele factuur kunt u uw onlineaankoop eenvoudig per factuur betalen. Als u nalaat om binnen de opgegeven termijn te betalen, ontvangt u de volgende maand een maandfactuur met een besteloverzicht. Bij het sluiten van de koopovereenkomst neemt POWERPAY de facturatie over en handelt het de bijbehorende betalingsmodaliteiten af. Met de aankoop op rekening accepteert u, naast onze AV, ook de AV van POWERPAY.

6.2 VOORUITBETALING
Bij vooruitbetaling wordt het product pas geleverd na ontvangst van de betaling.

6.3 BETALING MET KREDIETKAART:
Bij ons kunt u ook gemakkelijk en veilig met een kredietkaart betalen. Wij accepteren de kredietkaarten die in de webshop van Weseta Textil staan vermeld. Als u bestelde producten retourneert, wordt het bedrag op uw kredietkaartrekening teruggestort. Uw kredietkaartgegevens worden gecodeerd verzonden. Dankzij deze hoge veiligheidsstandaard is winkelen bij Weseta Textil per kredietkaart veilig.

7. LEVERINGSTIJDEN/LEVERINGSKOSTEN

7.1 LEVERINGSTIJDEN:
Weseta Textil biedt de producten aan al naargelang de beschikbaarheid. Mocht een product niet of niet langer leverbaar zijn, dan wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk en op een passende manier op de hoogte gesteld. Weseta Textil behoudt zich het recht voor om zich uit de overeenkomst terug te trekken als de producten buiten de schuld van Weseta Textil AG niet langer beschikbaar zijn. Levering vindt plaats binnen 14 werkdagen. Rond de feestdagen (Pasen, Kerstmis) kunnen de leveringstijden van de pakketten wat langer zijn. Weseta Textil zal hierop wijzen wanneer de bestelling wordt geplaatst. In het geval van situaties van tijdelijke aard waardoor levering niet mogelijk is, maar waarvoor Weseta Textil niet verantwoordelijk is (‘overmacht’, in het bijzonder oorlog en oorlogsachtige omstandigheden, staking, sabotage, epidemieën en pandemieën, laattijdige belevering van de leverancier zelf), is Weseta Textil gedurende deze situatie vrijgesteld van zijn verplichting tot uitvoering. In dergelijke gevallen vervalt ook de betalingsverplichting van de klant. Reeds gedane betalingen worden onmiddellijk terugbetaald. Indien Weseta Textil niet binnen vier weken kan leveren, heeft de klant het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken. Verdere wettelijke vorderingen van de klant blijven onaangetast.

Weseta Textil heeft het recht om het product in delen te leveren, voor zover dit redelijk is voor de klant. Bij deelleveringen draagt Weseta Textil de extra verpakkings- en verzendingskosten.

7.2 LEVERINGSKOSTEN:
De verpakkings- en verzendingskosten worden, voordat de bestelling wordt afgerond, in detail weergegeven. Ook op de factuur/orderbevestiging worden ze afzonderlijk vermeld. Weseta Textil is niet aansprakelijk in geval van onbestelbaarheid of vertraagde levering van de producten wanneer de klant een onjuist leveringsadres heeft opgegeven of wanneer de ontvanger afwezig is.

8. VERVALDATUM
De klant is verplicht om de aankoopprijs binnen 14 dagen na de factuurdatum (vervaldatum) te betalen. Na het verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim, zonder dat daar een aanmaning voor gestuurd moet worden. Voor aanmaningen die Weseta Textil gedurende de periode van verzuim verstuurt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten. De geleverde producten blijven eigendom van Weseta Textil totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle rechten op de website, de webshop van Weseta Textil en de inhoud hiervan, producten, logo’s etc. zijn ofwel eigendom van Weseta Textil of zijn door derden aan Weseta Textil in licentie gegeven. Weseta Textil of de licentiegevers van Weseta Textil zijn daarbij de exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze inhoud mag door de klant alleen worden gebruikt in verband met het gebruik van de website of webshop en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, doorgestuurd, uitgezonden, gedemonstreerd, gelicentieerd of gebruikt voor enig ander doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Weseta Textil.

10. SLOTBEPALINGEN
Wij bewaren de tekst van de overeenkomst en sturen u na de bestelling per e-mail de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden toe. U vindt de algemene voorwaarden ook op www.weseta.ch/agb/. Op de contractuele relatie met de klant is het Zwitsers materieel recht van toepassing. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG, Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten. Ongeacht deze rechtskeuze kunnen consumenten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst hun vaste woonplaats in een lidstaat van de Europese Unie hebben, zich ook beroepen op de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van hun land van vestiging. Indien de klant een handelaar is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de bedrijfszetel van Weseta Textil.